POLITYKA PRYWATNOŚCI

Firma ZPHU Ciemiewscy s.c. przetwarza dane zgodnie przepisami RODO.

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( określane jako „RODO”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Pana/Pani danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to przetwarzanie po dniu 25 maja 2018 roku.

&.1 Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych jest firma ZPHU Ciemiewscy s.c. z siedzibą w Regiminie, przy ul. Ignacego Mościckiego 27; 06-461 Regimin, NIP: 566-194-35-57; REGON 141262156;
  tel./fax. (023) 671-21-20; www.ciemiewscy.pl
 2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniami „Pan/Pani” lub „Usługobiorca”, natomiast termin „Administrator” zastąpiony został określeniami „My” lub „Usługodawca”.

&.2 Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeżeli Pan/Pani:
  • zagląda na naszą stronę internetową,
  • sprawdza lokalizację w umieszczonej na naszej stronie mapie,
  • przysyła droga e-mailową zapytanie,
  • przysyła drogą e-mailową zamówienie na nasze produkty
  to przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe.
 2. Dane osobowe przetwarzane są
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych
  2. zgodnie z wdrożoną Polityka Prywatności
  3. w zakresie i celu niezbędnym do
   • wysłania odpowiedzi na przysłane nam zapytanie,
   • nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania
   • oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów ( prawnie usprawiedliwionych celów ), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
  5. przez osoby upoważnione przez Administratora do tego celu.
 3. Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych.
 4. Każda osoba, której dane dotyczą ( i jeżeli my jesteśmy ich administratorem ) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 5. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Pana/Pani danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 6. Usługodawca ma prawo udostępnić dane osobowe Usługobiorcy oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa ( np. organom ścigania ).
 7. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Usługodawca nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas.

Organ nadzorczy w Polsce

Organ egzekwujący przepisy RODO w Polsce, to Urząd Ochrony Danych Osobowych.
Wszelkie skargi i zażalenia w sprawie naruszenia przepisu unijnego rozporządzenia RODO można składać do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Czas przetwarzania danych osobowych

Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres minimum 5 lat zgodnie z przepisami nakładającymi na przedsiębiorcę możliwość przeanalizowania danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.