GWARANCJA

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

 

I  ZAKRES ZASTOSOWANIA


Ogólne Warunki Gwarancji (OWG) stanowią integralną część umów sprzedaży oraz związanych z nimi umów o świadczenie usług zawieranych pomiędzy Firmą ZPHU Ciemiewscy s.c. a  Klientem będącym odbiorcą produktów dostępnych pod adresem „kamienienamiare.pl”.

 

II OGÓLNE DEFINICJE

Niżej wymienionym pojęciom użytym w ogólnych warunkach gwarancji (OGW) nadaje się następujące znaczenie:

1.       Firma ZPHU Ciemiewscy s.c. – producent, sprzedający i gwarant.

  1. SprzedającyFirma ZPHU Ciemiewscy s.c.
  2. Klient - kontrahent dokonujący od Sprzedającego zakupów produktów lub/i usług.
  3. OWG - niniejsze ogólne Warunki Gwarancji Firmy ZPHU Ciemiewscy s.c.
  4. Produkt - produkty, towary i usługi stanowiące przedmiot statutowej działalności gospodarczej Sprzedającego w powyższym zakresie objęte gwarancją na terenie Polski.
  5. Kurier – kurier, firma transportowa lub spedycyjna.
  6. Magazyn - magazyn Sprzedającego zlokalizowany w miejscu siedziby Sprzedającego.

8.       Gwarancja - zgodnie z niniejszymi OWG, Sprzedający udziela Klientowi gwarancji na wszystkie sprzedawane przez siebie Produkty, zapewnia sprawne działanie oferowanych Produktów pod warunkiem korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem i warunkami eksploatacji określonymi w dokumentacji .Bezpośrednie roszczenia gwarancyjne w stosunku do Sprzedającego mogą składać jedynie Klienci, którzy nabyli produkt od Sprzedającego.

9.       Rękojmia - zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego rękojmia za Produkt jest wyłączona.

 

 

III OKRES GWARANCJI

 

1.                  Okres gwarancji na Produkty oferowane przez Sprzedającego liczony jest od daty sprzedaży i jest różny w zależności od grupy produktów. Wynosi on 2 lata dla produktów wykonywanych na wymiar, a dla produktów gotowych produkowanych przez firmy inne niż Firma ZPHU Ciemiewscy s.c. jest on różny, w zależności od rodzaju produktów. Dokładny okres gwarancji dla takich produktów zawarty jest w specyfikacjach produktów na kartach produktów.

2.                  Sprzedający udziela Klientowi gwarancji na okres podany w specyfikacji produktu Na życzenie Sprzedający wyda Klientowi kartę gwarancyjną.


IV ZAKRES GWARANCJI


1. Sprzedawca udziela Klientowi gwarancji na wszystkie sprzedawane przez siebie produkty, zapewnia sprawne działanie oferowanych produktów pod warunkiem korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem i warunkami eksploatacji określonymi w dokumentacji.

 2. W okresie trwania gwarancji Sprzedający zobowiązany jest bezpłatnie naprawić wadliwy Produkt. Jeżeli Sprzedający  stwierdzi, że naprawa Produktu nie jest możliwa albo koszt jego naprawy jest niewspółmiernie wysoki w stosunku do ceny nowego, zobowiązany jest wymienić Produkt na wolny od wad.

3. Sprzedający w ramach gwarancji odpowiada przed Klientem wyłącznie za wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie.     

4. Z tytułu gwarancji, Klientowi, ani osobom trzecim nie przysługuje wobec Sprzedającego roszczenie o odszkodowanie za jakiekolwiek szkody powstałe w skutek awarii Produktu, z wyłączeniem szkód na osobie wyrządzonych konsumentowi. Jedynym zobowiązaniem Sprzedającego według tej gwarancji są: naprawa lub wymiana Produktu na wolny od wad, zgodnie z warunkami niniejszej gwarancji.

5. Gwarancja nie obejmuje części podlegających normalnemu zużyciu oraz części i materiałów eksploatacyjnych.

6. Gwarancja nie obejmuje Produktu, którego w szczególności na podstawie przedłożonych dokumentów i cech znamionowych produktu nie można zidentyfikować jako Produktu zakupionego u Sprzedającego.

 

7.Gwarancją nie są objęte wady powstałe z innych przyczyn, a szczególnie w wyniku:

Ø  błędów projektowych instalacji, nieprawidłowego doboru Produktu.

Ø  zastosowania Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem i/lub sztuką inżynierską.

Ø  nieprawidłowego montażu, konserwacji, magazynowania i transportu Produktu.

Ø  uszkodzeń Produktu powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta akcesoriów i materiałów.

Ø  uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych, czynników noszących znamiona siły wyższej (pożar, powódź, wyładowania atmosferyczne itp.)

 

8.Gwarancja obejmuje Produkt zakupiony u Sprzedającego.

 

 V UTRATA GWARANCJI

1.   Nabywca ( Klient) traci uprawnienia z tytułu gwarancji na produkty w przypadku stwierdzenia:

-    jakiejkolwiek modyfikacji Produktu,

-    ingerencji w Produkt osób nieuprawnionych,

-    jakichkolwiek prób napraw Produktu dokonywanych przez osoby nieuprawnione,

-    nieprzestrzegania obowiązku dokonywania okresowych przeglądów konserwacyjnych jeśli są one wymagane.

 

3.       Nieodebrany wyprodukowany produkt, po okresie 60 dni może zostać przerobiony pod inne zamówienie, a wpłacona zaliczka przez zamawiającego ( Klienta ) w wysokości 30% wartości zamawianego produktu jest zaliczką bezzwrotną, gdyż będzie ona rekompensatą dla Firmy ZPHU Ciemiewscy s.c. za poniesione koszty produkcji.

 

VI ZGŁOSZENIE I PROCEDURA GWARANCYJNA

1. Podstawą rozpatrzenia i przyjęcia reklamacji jest spełnienie łącznie następujących warunków:

·         pisemnego ewentualnie za pośrednictwem fax-u lub poczty e-mail zgłoszenia reklamacji przez Klienta (możliwe jest dokonanie tego na odpowiednim formularzu Sprzedającego) zawierającej: nazwę towaru, numer zlecenia, datę zakupu, szczegółowy opis uszkodzenia wraz z dodatkowymi informacjami dotyczącymi powstania wad produktu oraz zdjęcia wadliwego produktu. Wzór formularza dostępny jest na stronie internetowej www.kamienienamiare.pl lub w siedzibie Sprzedającego.

·         dostarczenia osobistego lub za pośrednictwem Kuriera reklamowanego produktu do siedziby Sprzedającego (dotyczy urządzeń małogabarytowych lub udostępnienia na każdą prośbę Sprzedającego dostępu do urządzeń wielkogabarytowych w miejscu ich montażu).

 

2.Wady lub uszkodzenia Produktu ujawnione w okresie gwarancji powinny zostać zgłoszone Sprzedającemu niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni od daty ich ujawnienia. Uszkodzenia lub braki w produkcie trzeba ujawnić przed montażem produktu, wykonując oględziny tzn. sprawdzenie zakupionego produktu. ( W  szczególności należy wykonać tą czynność przed zamontowaniem).

3. Produkt, w którym stwierdzono wadę powinien zostać niezwłocznie wyłączony z użytkowania pod rygorem utraty gwarancji.

4. Sprzedawca zobowiązuje się do wykonania świadczenia gwarancyjnego w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia, a w przypadku urządzeń małogabarytowych w terminie 14 dni od daty dostarczenia urządzenia do serwisu Sprzedającego.

 5.W przypadku Produktu nietypowego, importowanego lub wyprodukowanego na indywidualne zamówienie Klienta, w szczególności Produktu o specyficznych parametrach lub właściwościach (Produktu produkowanego na wymiar/miarę), Sprzedający zastrzega sobie prawo wydłużenia okresu wykonania świadczenia gwarancyjnego o okres niezbędny do sprowadzenia i/lub wyprodukowania ww. części, nie dłużej jednak niż o 90 dni.

 6.Urządzenia małogabarytowe należy po uprzednim ustaleniu ze Sprzedającym odesłać na jego adres. Uznanie roszczeń gwarancyjnych Klienta będzie równoznaczne z naprawą Produktu lub wymianą Produktu na wolny od wad i zwrotem kosztów przesyłki poniesionych przez Klienta zgodnie z cennikiem transportowym obowiązującym w ZPHU Ciemiewscy s.c.

7. Za miejsce serwisu Sprzedającego uznaje się siedzibę Sprzedającego.

8.W przypadku urządzeń wielkogabarytowych Sprzedawca wyśle swój serwis w miejsce montażu Produktu celem diagnozy i/lub naprawy Produktu. W przypadkach nieuzasadnionego wezwania serwisowego Klienta zostanie obciążony kosztami dojazdu i usług serwisowych zgodnie z cennikiem serwisowym Sprzedającego.

 9. W przypadku serwisowania Produktu w miejscu jego montażu Klienta zobowiązany jest zapewnić swobodny dostęp do Produktu i umożliwić Sprzedającemu bezpieczną procedurę serwisową zgodnie z wszelkimi zasadami BHP w szczególności zapewnić niezbędne zwyżki (podesty, drabiny, rusztowania), odpowiednie przygotowanie miejsca serwisu (osłona od deszczu, odśnieżenie, usunięcie oblodzenia itp.), odpowiednie możliwości techniczne (dostęp do źródeł zasilania, wyłączników bezpieczeństwa itp.). W innym przypadku serwisant  ma prawo domówić działań serwisowych.

10. Reklamowany produkt powinien być odpowiednio zabezpieczony na czas transportu.

11. Wymienione wadliwe produkty przechodzą na własność Sprzedającego.

12. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu zamontowania reklamowanego Produktu.

13. W przypadku naprawy Produktu czas trwania gwarancji ulega wydłużeniu o ten okres naprawy  Produktu. W przypadku wymiany produktu na nowy, produkt ten jest objęty nową gwarancją w wymiarze ustawowym liczonym od momentu dostarczenia Produktu.

 14. Sprzedający nie jest zobowiązany do modernizowania lub modyfikowania istniejących produktów po wejściu na rynek ich nowszych wersji.

 15. Niniejsze OWG wyłączają odpowiedzialność Sprzedającemu z tytułu rękojmi za wady rzeczy, przy czym wyłączenie to nie ma zastosowania do Klientów będących Konsumentami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego.

 

Zarówno reklamacje, jak  i gwarancja nie obejmują zaistniałych potrzeb naprawy powstałych  w procesie  demontażu  reklamowanych produktów lub montażu wymienianego/naprawionego Produktu. Producent nie ponosi żadnych kosztów z tym faktem związanych. Stwierdzone wady powinny być zgłoszone niezwłocznie po otrzymaniu towaru, a w szczególności przed ich montażem, by towar wymieniany lub naprawiany  nie miał znamion użytkowania.