REGULAMIN

Właścicielem Platformy spełniającej funkcję narzędzia sprzedażowego o nazwie domeny kamienienamiare.pl jest

ZPHU Ciemiewscy s.c. Mariusz Ciemiewski, Teresa Ciemiewska, Marek Ciemiewski Ul . Ignacego Mościckiego 27 06-461 Regimin

Dane kontaktowe: a) e-mail: ciemiewscy@gmail.com b) tel.: 23 671-21-20

§1 Definicje

Niżej wymienionym pojęciom użytym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

 1. Platforma – internetowe narzędzie służące do wspomagania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Tu: spełnia funkcję narzędzia sprzedażowego
 2. Producent – Firma ZPHU Ciemiewscy s.c. ul. Ignacego Mościckiego 27; 06-461 Regimin Marek Ciemiewski, Mariusz Ciemiewski, Teresa Ciemiewska, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej REGON 141262156, NIP 566 194 35 57
 3. Klient - osoba fizyczna z pełną lub ograniczoną zdolnością do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, ale dysponująca zdolnością do czynności prawnych, dokonująca zakupów poprzez nasze narzędzie sprzedażowe
 4. Konsument - Klient będący osobą fizyczną dokonujący poprzez Platformę zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (stosownie do treści art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny- Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm. - zwanej dalej Kodeksem cywilnym)
 5. Dni robocze - dni niebędące sobotami ani dniami ustawowo wolnymi od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 90)
 6. Karta produktu - zakładka na stronie Platformy dedykowana konkretnemu produktowi znajdującemu się w asortymencie i zawierająca dokładną specyfikację produktu oraz cenę jednostkową (cena wskazana w Karcie produktu nie obejmuje kosztów dostawy, które zostaną zdefiniowane po wybraniu przez Klienta sposobu dostawy, sposobu płatności oraz miejsca
 7. Koszyk - funkcjonalność Platformy, z pomocą której Klient dokonuje zakupu produktów poprzez nasze narzędzie sprzedażowe, umożliwiająca podgląd i modyfikację złożonego zamówienia, w szczególności w zakresie ilości zamawianych produktów
 8. Moje Konto - utworzone przez Klienta przy pomocy formularza rejestracyjnego konto w Platformie
 9. Dane Osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w rozumieniu art. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz.U.UE.L. z 2016 roku Nr 119, str.1),zwanego dalej RODO
 10. Administrator Danych Osobowych – to Firma ZPHU Ciemiewscy s.c. Ul . Ignacego Mościckiego 27 06-461 Regimin Dane kontaktowe : a) e-mail: ciemiewscy@gmail.com b) tel.: 23 671-21-20

§2 Informacje dotyczące produktu

 1. Informacje dotyczące Produktów oferowanych przez Firmę ZPHU Ciemiewscy s.c. oraz ich opisy zamieszczone pod adresem kamienienamiare.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i powinny być traktowane wyłącznie jako zaproszenie do zawarcia umowy.
 2. Informacje o Produktach znajdujących się w asortymencie Platformy stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. Produkty wykonywane na miarę przez Firmę ZPHU Ciemiewscy s.c. są produktami tworzonymi z materiałów naturalnych lub syntetycznych ( ale nawet w 95% wykonanych z marmuru lub granitu naturalnego ) co powoduje, że kolorystyka produktów w rzeczywistości może nieznacznie odbiegać od prezentowanej na Platformie. Wszystkie Produkty są szczegółowo opisane jeśli chodzi o ich charakterystykę oraz właściwości.
 4. Informujemy jednocześnie, że sposób wyświetlania koloru zależy od używanego systemu operacyjnego i sprzętu, dlatego nie możemy zagwarantować, że każdy komputer, monitor lub urządzenie mobilne wiernie odwzoruje kolorystykę, wzór czy odcień oferowanych materiałów. Zdjęcia stworzonych przez nas produktów, jak również zdjęcia płyt granitowych i marmurowych ( bądź ich fragmentów ) zamieszczonych na naszej Platformie mają charakter tylko poglądowy. Granit i marmur są materiałami stworzonymi przez naturę. Dlatego nikt nie ma wpływu na ich ostateczną kolorystykę, czy odcień. Z dostawy na dostawę płyty granitowe i marmurowe mogą różnić się kolorem, odcieniem, a także wzorem. Sprawia to, że każdy slab ma swój indywidualny charakter, a wzory jakie stworzyła natura są niepowtarzalne. Poza tym odcień granitu i marmuru może być wizualnie różnie interpretowany pod wpływem wielu czynników. Duży wpływ na odbiór wizualny ma rodzaj oświetlenia ( czy światło naturalne, czy sztuczne : tu np. zimne bądź ciepłe ), a także kąt padającego światła. Ważnym jest też fakt, że nawet idealnie wyszlifowany granit i marmur naturalny posiada różnej wielkości pory ( żyłki ), a ich ilość i wielkości zależne są od rodzaju wykorzystywanego kamienia i jego gęstości.
 5. Ceny produktów wskazane na stronie Platformy:
  1. zawierają podatek VAT
  2. wyrażone są w złotych polskich
  3. nie obejmują kosztów dostawy produktu (koszty dostawy uzależnione są od sposobu dostarczenia produktu, wielkości zamówienia, sposobu uiszczenia ceny sprzedaży oraz tego czy miejsce dostawy znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)
 6. Firma ZPHU Ciemiewscy s.c. zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów i kosztów dostawy wskazanych na stronie Platformy. Uprawnienie wskazane w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na łączny koszt realizacji zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub kosztów dostawy.
 7. W przypadku uzgodnienia dostawy zamówionych produktów przez Firmę ZPHU Ciemiewscy s.c. - Firma ZPHU Ciemiewscy s.c. jest uprawniona do określenia maksymalnej liczby sztuk danego produktu, która może być objęta jednym zamówieniem.
 8. Przy składaniu zamówień powyżej 2000zł ( dwóch tysięcy złotych ) brutto istnieje potrzeba dodatkowej weryfikacji zamówienia i podpisania szczegółowej umowy w siedzibie Firmy lub za pośrednictwem przedstawiciela Firmy.

§3 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Platformy, składania zamówień przez Klientów na produkty znajdujące się w asortymencie narzędzia sprzedażowego, dostarczania zamówionych produktów, uiszczania przez Klientów ceny sprzedaży produktów oraz kosztów dostawy, odstępowania od umowy sprzedaży przez Konsumentów oraz składania reklamacji przez Klientów i ich rozpatrywania przez Firmę ZPHU Cimiewscy s.c..
 2. Do korzystania z wszystkich funkcjonalności Platformy, w tym do przeglądania asortymentu produktów oraz składania zamówień na produkty, niezbędne jest:
  1. urządzenie końcowe (w szczególności laptop, notebook, tablet, PC) z dostępem do sieci Internet i zainstalowaną przeglądarką internetową typu Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera Safari, Internet Explorer.
  2. aktywne konto poczty elektronicznej.
 3. Klient przed złożeniem zamówienia lub założeniem Mojego Konta zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu.

§4 Zakładanie, uzupełnianie i usuwanie mojego konta

 1. W celu założenia Mojego Konta, Klient wypełnia formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, aktywny adres e-mail oraz hasło do tworzonego Mojego Konta składające się z minimum 5 znaków, a także akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu rejestracyjnym, na etapie zakładania i uzupełniania Mojego Konta, danych osobowych w zakresie niezbędnym do założenia i dalszego użytkowania Mojego Konta oraz realizacji zamówień, a także do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunków prawnych mogących powstać między Firmą ZPHU Ciemiewscy s.c. a Klientem w związku z realizacją zamówień składanych przez Klienta (stosownie do treści art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 - zwanej dalej u.ś.e.).
 2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wskazanym w § 4 ust. 1 Regulaminu jest dobrowolne, ale brak zgody uniemożliwia założenie Mojego Konta.
 3. Utworzenie Mojego Konta przez Klienta jest nieodpłatne.
 4. Po utworzeniu Mojego Konta logowanie do Mojego Konta następuje przy użyciu danych podanych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
 5. Klient jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy danych służących mu do logowania do Mojego Konta.
 6. Po utworzeniu Mojego Konta Klient może uzupełnić swoje dane osobowe podane przy zakładaniu Konta uzupełniając formularz rejestracyjny o numer telefonu stacjonarnego i komórkowego, adres, dane do faktur ( jeżeli w związku z realizacją zamówień Klient będzie domagał się wystawienia faktur ), datę urodzenia i płeć.
 7. W celu usunięcia Mojego Konta należy wysłać wiadomość elektroniczną z adresu e-mail wskazanego w formularzu rejestracyjnym przez Klienta na adres e-mail info@kamienienamiare.pl z żądaniem usunięcia Mojego Konta lub skorzystać z odpowiedniej funkcjonalności w panelu Mojego Konta.

§5 Składanie zamówień i ich rejestracja

 1. Klient może składać zamówienia w narzędziu sprzedażowym przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę,7 (siedem) dni w tygodniu, przez cały rok za pośrednictwem naszej Platformy.
 2. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem Firmie ZPHU Ciemiewscy s.c. oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionego produktu.
 3. Poprzez złożenie zamówienia Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem.
 4. Za prawidłowość wskazanych danych wyłączną odpowiedzialność ponosi Klient i ponosi On wszelkie koszty związane z błędami adresowymi ( m.in. koszty wysłania paczki pod błędny adres oraz koszty zwrotu do nadawcy takiej przesyłki )
 5. W celu złożenia zamówienia Klient powinien:
  1. zaznaczyć produkt znajdujący się w asortymencie Platformy
  2. po otwarciu Karty danego produktu wybrać ilość, kształt i rozmiar produktu zamawianego na wymiar oraz sposób jego obróbki, a w przypadku produktów gotowych tylko ilość i dodać produkt do Koszyka
  3. zalogować się do Mojego Konta lub skorzystać z opcji złożenia zamówienia bez zakładania Mojego Konta
  4. wskazać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma zostać dostarczony produkt
  5. wskazać dane do faktury VAT w przypadku, gdy są one inne niż dane do odbioru zamówienia podane zgodnie z § 5 ust. 5 lit. d) Regulaminu i jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT
  6. wybrać sposób dostawy i formę płatności (po wyborze sposobu dostawy oraz formy płatności w Koszyku pojawi się informacja o kosztach dostawy i sumie ceny zamawianego produktu oraz kosztu dostawy)
  7. kliknąć przycisk "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty"
 6. Po złożeniu zamówienia na adres e-mail wskazany przez Klienta przy zakładaniu Mojego Konta lub przy składaniu zamówienia bez zakładania Mojego Konta zostanie wysłana wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania przez Firmę zamówienia. Jeżeli realizacja zamówienia będzie możliwa, na adres e-mail wskazany przez Klienta przy zakładaniu Mojego Konta lub przy składaniu zamówienia bez zakładania Mojego Konta, zostanie wysłana wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji i ze wskazaniem terminu realizacji. Wysłanie przez Firmę ZPHU Ciemiewscy s.c. wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji jest równoznaczne z przyjęciem oferty wskazanej w § 5 ust. 2 Regulaminu i zawarciem umowy sprzedaży z Klientem.
 7. Jeżeli zamówiony przez Klienta produkt jest niedostępny lub Firma nie będzie mogła zrealizować zamówienia z innej przyczyny na adres e-mail wskazany przez Klienta przy zakładaniu Mojego Konta lub przy składaniu zamówienia bez zakładania Mojego Konta zostanie wysłana wiadomość elektroniczna z informacją o braku możliwości zrealizowania złożonego zamówienia. W takiej sytuacji nie dochodzi do zawarcia umowy.
 8. Po złożeniu zamówienia klient może je anulować wysyłając stosowne zawiadomienie na adres kamienienamiare.pl, ale tylko przed momentem otrzymania potwierdzenia informującego o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 9. Przy składaniu zamówień powyżej 2000zł ( dwóch tysięcy złotych ) brutto istnieje potrzeba dodatkowej weryfikacji zamówienia i podpisania szczegółowej umowy w siedzibie Firmy lub za pośrednictwem przedstawiciela Firmy.

§6 Zmiana zamówienia

 1. Po zawarciu umowy sprzedaży z Klientem, Klient może zmienić złożone zamówienie do momentu otrzymania z Platformy potwierdzenia o złożeniu zamówienia na produkty.
 2. Zmiana zamówienia wymaga kontaktu z Firmą ZPHU Ciemiewscy s.c. drogą elektroniczną lub telefoniczną i uzależniona jest od możliwości technicznych Firmy co do jej realizacji.
 3. Zmiana zamówienia może dotyczyć ilości zamówionych produktów oraz danych określonych w § 5 ust. 5 lit. d) oraz e).

§7 Dostawa i sposób płatności

 1. Składając zamówienie i dokonując wyboru sposobu dostawy stosownie do treści § 5 ust. 2 lit. f) Regulaminu Klient może wybrać w Koszyku jedną z następujących opcji:
  1. zalecany - odbiór osobisty z siedziby Firmy ZPHU Ciemiewscy s.c., ul. I. Mościskiego27, 06-461 Regimin (sposób płatności: wymagana przedpłata częściowa min.30% złożonego zamówienia - koszt dostawy 0 zł).
  2. Płatność na konto BS w Płońsku nr:68 8230 0007 3002 2292 2000 0001
  3. Istnieje możliwość dostawy produktów na miarę kurierem po wcześniejszej weryfikacji w zależności od możliwości technicznych firmy kurierskiej, specyfiki przewozu tego typu elementów oraz oszacowaniu kosztów.
  Poczta Polska
   • Paczka plus do 2kg:

  - nadanie tradycyjne - doręczenie pod adres - ubezpieczenie - potwierdzenie odbioru - pobranie koszt: 23,50 zł

   • Paczka plus do 2kg:

  - nadanie tradycyjne - doręczenie pod adres - ubezpieczenie - potwierdzenie odbioru - opłacona przelewem koszt: 19,50 zł

   • Paczka plus do 10kg:

  - nadanie tradycyjne - doręczenie pod adres - ubezpieczenie - potwierdzenie odbioru - pobranie koszt: 47,50 zł

   • Paczka plus do 10kg:

  - nadanie tradycyjne - doręczenie pod adres - ubezpieczenie - potwierdzenie odbioru - opłacona przelewem koszt: 43,50 zł

  KURIER (INPOST/DPD)
   • Mała paczka (gabaryt C) do 31,5kg

  za pobraniem - 28,50 zł przedpłata - 20,50zł

   • Mała paczka (gabaryt C) do 50kg

  za pobraniem - 54,50 zł przedpłata - 47 zł

  • odbiór własny w siedzibie firmy 0,00zł
  • istnieje możliwość odbioru własnego w Warszawie 0,00zł (po wcześniejszym umówieniu się), lub po indywidualnej wycenie dostawy.
 2. Składając zamówienie i dokonując wyboru sposobu płatności stosownie do treści § 5 ust. 5 lit. f) Regulaminu Klient może wybrać w Koszyku jedną z następujących opcji:
  1. przelew tradycyjny na rachunek bankowy Firmy ZPHU Ciemiewscy s.c.
  2. przelew na rachunek bankowy Firmy ZPHU Ciemiewscy s.c., za pośrednictwem systemu płatności internetowych Przelewy24, (płatności poprzez Przelewy24 realizowane są przez firmę DialCom24 sp. z o.o. zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie www.przelewy24.pl)
  3. zaliczka na poczet zamówionych produktów w wysokości min. 30% wartości zamówienia na konto Firmy ZPHU Ciemiewscy s.c. podane w §7ust. 1 lit b) , a reszta płatna gotówką przy odbiorze
 3. Koszty dostawy wskazane w § 7 ust. 1 Regulaminu dotyczą dostaw z miejscem dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ( jeżeli forma inna niż odbiór osobisty - oczywiście po wcześniejszym uzgodnieniu takiej opcji).
 4. Klient może zamówić produkty z miejscem dostawy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale wymaga to indywidualnego rozpatrzenia co do sposobu dostawy oraz sposobu płatności.

§8 Termin płatności i realizacji zamówienia

 1. Klient jest zobowiązany uiścić cenę sprzedaży zamówionych produktów oraz koszty dostawy:
  1. w przypadku wyboru płatności przy odbiorze - z chwilą odbioru zamówienia po dostarczeniu go przez Pocztę Polską S.A., albo z chwilą odbioru w siedzibie Firmy ZPHU Ciemiewscy s.c.
  2. w przypadku wyboru któregokolwiek ze sposobów płatności określonych w § 7 ust. 2 lit. a) Regulaminu - niezwłocznie po otrzymaniu z Platformy wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
 2. Termin realizacji zamówienia:
  1. wynosi do 5 Dni roboczych od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji, a w przypadku przesyłki kurierskiej dodatkowe 1-3 dni robocze.
  2. jest zróżnicowany w zależności od kraju docelowego dostawy, w przypadku dostawy zamówionych produktów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i będzie każdorazowo uzgadniany z Klientem po złożeniu zamówienia (więcej informacji na temat terminów dostawy przy zamówieniach z dostawą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej można znaleźć na stronie Poczty Polskiej S. A.)
 3. Terminy realizacji zamówienia wskazane w § 8 ust. 2 Regulaminu rozpoczynają bieg z chwilą wysłania przez stronę Platformy wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji (w przypadku płatności przy odbiorze) lub z chwilą uiszczenia przez Klienta ceny sprzedaży zamówionych produktów oraz kosztów dostawy (w przypadku którejkolwiek z płatności określonych w § 7 ust. 2 lit. a) - c) Regulaminu lub dostawy z miejscem dostawy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).
 4. Wraz z produktem Klientowi zostanie przekazany / dostarczony pisemny dowód zawarcia umowy sprzedaży z Firmą ZPHU Ciemiewscy s.c.
 5. Jeżeli w ciągu 5 dni kalendarzowych Klient nie dokona reszty zapłaty za zamówione produktyFirma ZPHU Ciemiewscys.cza pomocą Platformy prześle przypominającą wiadomość elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Klienta przy zakładaniu Mojego Konta lub przy składaniu zamówienia bez zakładania Mojego Konta.

§9 Reklamacje

 1. Żadne postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności Firmy ZPHU Ciemiewscy s.c. w jakichkolwiek kwestiach, w przypadku których wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności byłoby niezgodne z prawem.
 2. Firma ZPHU Ciemiewscy s.c ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne sprzedanych Klientowi produktów na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 3. W celu zgłoszenia reklamacji Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt na adres Firmy ZPHU Ciemiewscy s.c., ul. I. Mościskiego 27, 06-461 Regimin wraz z formularzem reklamacji zawierającym opis wady. Wzór formularza znajduje się na stronie Platformy.
 4. Firma ZPHU Ciemiewscy s.c. rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Firma ZPHU Ciemiewscy s.c. niezwłocznie wymieni produkt na wolny od wad lub wadę usunie i dostarczy produkt Klientowi na własny koszt. Nie ogranicza to możliwości skorzystania przez Klienta z uprawnień wskazanych w art. 560 Kodeksu cywilnego.

§10 Odstąpienie od umowy zakupu

 1. Konsument, który zawarł umowę sprzedaży z Firmą ZPHU Ciemiewscy s.c. poprzez Platformę jest uprawniony do odstąpienia od umowy, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie zamówionego produktu, z zastrzeżeniem postanowień poniższych oraz & 11.
 2. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy dotyczącej Produktu nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji konsumenta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta).
 3. Do zachowania terminu wskazanego w § 10 ust. 1 Regulaminu wystarczy, że przed jego upływem Konsument wyśle na stronę Platformy informację o wykonaniu przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy.
 4. Odstąpienie od umowy następuje w drodze jednoznacznego oświadczenia złożonego Firmie ZPHU Ciemiewscy s.c. przez Konsumenta, w szczególności za pomocą Platformy lub na maila info@kamienienamiere.pl . Konsument składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy może posłużyć się wzorem formularza odstąpienia, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się na stronie Platformy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Firma ZPHU Ciemiewscy s.c. zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostawy zamówionego produktu (z wyłączeniem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia produktu innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez naszą Platformę) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Firma ZPHU Ciemiewscy s.c. została poinformowana o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy. Firma ZPHU Ciemiewscy s.c. dokonuje zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient dokonując płatności.
 6. Firma ZPHU Ciemiewscy s.c. może wstrzymać się ze zwrotem Konsumentowi otrzymanych od Konsumenta płatności do czasu zwrotu zamówionego przez Konsumenta produktu lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania zamówionego produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest odesłać lub przekazać zamówiony produkt Firmie ZPHU Ciemiewscy s.c. niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Firma ZPHU Ciemiewscy s.c. została poinformowana o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy. Termin wskazany w zdaniu poprzednim jest zachowany, jeżeli przed jego upływem Konsument odeśle zamówiony produkt na adres Firmy ZPHU Ciemiewscy s.c., ul. I. Mościskiego 27, 06-461 Regimin.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zamówionego produktu.

&11 Towary zindywidualizowane

 1. W przypadku towarów zindywidualizowanych ( przygotowywanych na miarę wg danych przekazanych przez Klienta ) to Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór materiału, wskazanie konkretnych wymiarów produktu, oczekiwanego kształtu i rodzaju jego obróbki.
 2. Firma ZPHU Ciemiewscy s.c. nie realizuje zamówienia nie do końca sprecyzowanego co do wymiaru lub/i kształtu lub/i materiału lub/i rodzaju obróbki.
 3. Firma ZPHU Ciemiewscy s.c. nie zrealizuje zamówienia, którego projekt graficzny mógłby naruszać polskie lub międzynarodowe prawo, w tym także również nawołujący do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujący przemoc, treści pornograficzne, naruszający godność czy dobre imię osób trzecich oraz uznany powszechnie za naganny moralnie , sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.
 4. Zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klientowi nie przysługuje odstąpienie od umowy i zwrot Produktu zindywidualizowanego tj. takiego, który został wyprodukowany według specyfikacji Klienta, służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb ( dotyczy to m.in. doboru materiału, jego koloru, czy wzoru jaki występuje na zamawianym produkcie, ale także dotyczy wskazanych wymiarów, oczekiwanego kształtu i rodzaju obróbki produktu)
 5. Jeżeli realizacja zamówienia nie jest możliwa, w tym ze względu na brak dostępności materiału, brak możliwości uzyskania parametrów oczekiwanych przez Klienta, Producent powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Klienta i zwrócić otrzymaną od niego sumę pieniężną

§12 Rozwiązywanie sporów

 1. Firma ZPHU Ciemiewscy s.c. informuje, że w przypadku powstania sporu dotyczącego umowy sprzedaży produktu zawartej przez Konsumenta z Firmą ZPHU Ciemiewscy s.c. , Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a w szczególności:
  1. Konsument może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji w celu polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Firmą ZPHU Ciemiewscy s.c.
  2. Konsument może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego w celu rozstrzygnięcia sporu powstałego między Firmą ZPHU Ciemiewscy s.c. a Konsumentem
  3. Konsument może przy rozwiązywaniu ewentualnych sporów skorzystać z pomocy właściwego powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów
  4. informacje przydatne do rozwiązywania sporów powstałych z Firmą ZPHU Ciemiewscy s.c. Konsument może uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz na bezpłatnej Infolinii Konsumenckiej pod numerem telefonu 801 440 220
  5. Konsument jest uprawniony do skorzystania z możliwości rozwiązywania sporów z Firmą ZPHU Ciemiewscy s.c. za pośrednictwem unijnej platformy elektronicznej (ODR)

§13 Dane osobowe

 1. Firma ZPHU Ciemiewscy s.c. w pełni respektuje prawo do prywatności i Ochrony Danych Osobowych.
 2. Klienci przy składaniu zamówienia poprzez Platformę Firmy ZPHU Ciemiewscy s.c. wyrażają dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych określonych w § 4 ust. 1 i 6 Regulaminu oraz w § 5 ust. 5 Regulaminu w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień oraz do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunków prawnych powstających między Firmą ZPHU Ciemiewscy s.c. a Klientem w związku z realizacją zamówień składanych przez Klienta (stosownie do treści art. 18 ust. 1 u.ś.e.). Przetwarzanie danych osobowych Klientów przez Firmę ZPHU Ciemiewscy s.c. jest niezbędne do wykonywania umów sprzedaży zawieranych z Klientami (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej zwanym RODO).
 3. Jeżeli podanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji usługi, brak podania danych osobowych przez Klienta jest równoznaczny z rozwiązaniem umowy lub odmową zawarcia umowy.
 4. Klient oświadcza, że dane osobowe określone w § 3 ust. 1 i 6 Regulaminu oraz w § 5 ust. 2 Regulaminu podawane Firmie ZPHU Ciemiewscy s.c. stanowią jego dane osobowe.
 5. Dane osobowe przekazywane przez Klientów przy zakładaniu i uzupełnianiu Mojego Konta lub składaniu zamówienia bez zakładania Mojego Konta będą przetwarzane przez Firmę ZPHU Ciemiewscy s.c. w celu świadczenia na rzecz Klientów usług drogą elektroniczną, zawierania umów sprzedaży z Klientami i ich wykonywania, a w przypadku wyrażenia zgody (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO) określonej w § 14 ust. 1 Regulaminu także w celach marketingowych.
 6. Dane osobowe Klientów przekazywane Firmie ZPHU Ciemiewscy s.c. przechowywane są w bazie danych Firmy ZPHU Ciemiewscy s.c. i podlegają ochronie. Firma ZPHU Ciemiewscy s.c. może powierzyć przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 28 RODO , w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz Firmy ZPHU Ciemiewscy s.c. usługi hostingowe, kurierskie, a w przypadku wyrażenia zgody określonej w § 14 ust. 1 Regulaminu także podmiotom świadczącym usługi marketingowe.
 7. Klienci mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Klienci mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Klienci mają prawo do przenoszenia danych. Klientom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Firma ZPHU Ciemiewscy s.c. na wniosek Klienta ma obowiązek poinformować Klienta o przysługujących mu prawach w zakresie przetwarzanych przez Firmę ZPHU Ciemiewscy s.c. danych osobowych Klienta.
 9. Administratorem danych osobowych, o których mowa w niniejszym paragrafie jest Firma ZPHU Ciemiewscy s.c. z siedzibą ul. Ignacego Mościckiego 27, 06-474/61 Regimin
 10. Uzyskane przez Firmę ZPHU Ciemiewscy s.c. Dane Osobowe są poufne.
 11. Korzystanie z Platformy o adresie kamienienamiare.pl wymaga użycia Cookies, instalowanych na urządzeniu końcowym Klienta lub innego podmiotu korzystającego z Platformy.

§14 Marketing i informacja handlowa

 1. Klienci składając zamówienie bez zakładania Mojego Konta lub zakładając Moje Konto mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Firmę ZPHU Ciemiewscy s.c. danych osobowych określonych w § 3 ust. 1 i 6 Regulaminu oraz w § 5 ust. 2 Regulaminu w celach marketingowych.
 2. Klienci składając zamówienie bez zakładania Mojego Konta lub zakładając Moje Konto mogą wyrazić zgodę, stosownie do treści art. 10 ust. 2 u.ś.e., na otrzymywanie z Platformy należącej do Firmy ZPHU Ciemiewscy s.c. informacji handlowych wiadomością SMS lub na adres e-mail (wskazany przy składaniu zamówienia bez zakładania Mojego Konta lub przy zakładaniu Mojego Konta) oraz na używanie przez Firmę ZPHU Ciemiewscy s.c. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego ( Prawo telekomunikacyjne – Dz. U. z 2017 r., poz. 1907 z późn. zm. ).
 3. Wyrażenie zgód określonych w § 14 ust. 1 i 2 jest dobrowolne i nie jest konieczne do składania zamówień przez Platformę.
 4. Klient może w każdej chwili cofnąć zgody o których mowa w § 14 ust. 1 i 2 Regulaminu informując o tym Firmę ZPHU Ciemiewscy s.c.

§15 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 683 z późn. zm.).
 2. Firma ZPHU Ciemiewscy s.c. jest uprawniona do wprowadzania zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość, z zachowaniem 10 dniowego okresu wyprzedzenia. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Platformę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 30.09.2018 r.